top of page

E - Learning Batch - 4

PUNE –​

Dr. Minal Gaikwad - 07775910282

Dr.  Saniya Inamdar - 09921580316

Dr. Pradeep Patil - 07755925490

MUMBAI –​

Dr. Anisa Shaikh - 09867771961

Dr. Pournima Patil - 08552087926

NASHIK –​

Dr.  Rutuja Lalwani - 07020298368

Dr. Nikita Sasane - 07263061035

AHMEDNAGAR –​

Dr. Snehal Dhobe - 09146035696

DHULE –​

Dr. Saurabh Dhole - 09561951631

KARNATAKA –

Dr. Prasad Herawade - 08378888131

MIZORAM –​

Dr. Jenny Vanlalzami - 07262014274

Dr. Ruby Malsawmtluangi - 07262016458

GUJRAT –​

Dr. Priyanka Parmar - 08160397192

bottom of page